Açık Rıza Beyanı

Lütfen Bekleyiniz....

Açık Rıza Beyanı

Kiralacar.com Açık Rıza Beyanı

1.KİRALACAR Tarafından Açık Rıza Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

KİRALACAR, İŞBU Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verilerinizi belirtilen amaçlarla, işbu

Aydınlatma Metni’ni maddesi bulunan üyelik sözleşmesini onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız

kapsamında işleyebilecektir.

KİRALACAR ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim

bilgileriniz, müşteri ve müşteri işlem bilgileriniz, araç plaka bilgileriniz, adres bilgileriniz ile pazarlama

bilgileriniz tarafınıza hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile şirketin sunduğu

hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında

KİRALACAR tarafından e-posta anlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek

hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama,

yeniden pazarlama, reklam yapılması, KİRALACAR iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve

geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon

faaliyetlerinin yapılması, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar

araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması

amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

KİRALACAR ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz, kullanıcı adınız, telefon

numaranız, ehliyet ,pasaport, kimlik bilgileri ve adresiniz vb. kullanıcı bilgilerinizi kiralama hizmetlerinin

performans yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası ile buna yönelik hileli hareketlerin engellenmesi

amacıyla tedarikçi firmalar ile bireysel kiralama yapan müşteriler arasında ve ilgili kişiler ile

paylaşılabilecektir.

2. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu 11. Madde Kapsamındaki Hakları

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak KİRALACAR’a başvurduğunuzda;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya

yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü

kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın

giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.kiralacar.com. adresinde yer alan EK-1

KİRALACAR Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Başvuru

Formunu doldurarak veya form talebinde bulunarak KİRALACAR’a iletebilirsiniz. KİRALACAR talebin

niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,

işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KİRALACAR, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca

belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. KİRALACAR’ın gerçekleştirdiği faaliyetlere

ilişkin kayıt ve belgeleri ilgili yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü

olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz

halinde bu talebiniz KİRALACAR tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine

getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz KİRALACAR tarafından hukuken zorunlu olan

durumlar dışında işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı

zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

KİRALACAR TEKNOLOJİ TURİZM YATIRIM A.Ş